>b's weblog

News. Journal. Whatever.

Badesalz rocktDr Blatter isch an Gueter!

Ich mach was falsch

Echt jetzt?